Αυτό το δωμάτιο προορίζεται για την αλληλεπίδραση και τον συντονισμό των δράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στις υποβολές προτάσεων για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 'Α κύκλου 2016.